Як правильно оформити реферат? Зразок титульної сторінки та інші вимоги| Поради господарю
Пятница , Июнь 23 2017

Як правильно оформити реферат або курсову роботу?

Реферати, контрольні та курсові роботи відносяться до індивідуальних завдань, які розглядаються як самостійний вид письмової роботи. Слід зазначити, що для коректного захисту і оцінювання треба знати як правильно оформити реферат або курсову. В нашій статті ми розповімо, як це зробити, а також наведемо зразок.

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача, і містять 25-30 сторінок машинописного тексту. Тематика індивідуальних завдань повинна відповідати завданням навчальної дисципліни.

Індивідуальні завдання виконуються з метою закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами очної форми навчання.

Необхідно відзначити, що при заочній та дистанційній формі навчання контрольні роботи є основною формою контролю знань студентів. Основна мета контрольної роботи — це контроль засвоєння студентами навчального матеріалу з даної дисципліни. Та при цьому важливо також оформити роботу правильно, щоб помилки в оформленні не завадили оцінюванню.

 1. Вимоги до виконання рефератів і контрольних робіт

До індивідуальних завдань (рефератів і контрольних робіт) ставляться такі вимоги:

 • індивідуальне завдання має бути виконано самостійно, як власне міркування автора на основі інформації, отриманої з різних джерел;
 • зміст індивідуального завдання має бути викладено від імені автора;
 • мета і завдання реферату або контрольної роботи повинні бути чіткими і відображати суть досліджуваної проблеми;
 • вміст індивідуального завдання повинен відповідати темі завдання і відображати стан проблеми, ступінь розкриття суті проблеми в роботі повинна бути прийнятною;
 • при розробці індивідуального завдання повинні бути використані не менше 7 різних джерел;
 • робота повинна містити узагальнені висновки і рекомендації.

 2. Вимоги до структури рефератів і контрольних робіт

Структура рефератів і контрольних робіт повинна містити:

 1. Титульна сторінка (титульна сторінка є першою сторінкою реферату або контрольної роботи);
 2. Зміст (зміст включає: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів основної частини завдання; висновки; список джерел інформації);
 3. Вступ (у введенні коротко формулюється проблема, вказується мета і завдання реферату або контрольної роботи);
 4. Основна частина (складається з кількох розділів, в яких викладається суть реферату або контрольної роботи);
 5. Висновки або Висновок (у висновках наводять оцінку одержаних результатів роботи, пропонуються рекомендації);
 6. Список джерел інформації (містить перелік джерел, на які посилаються в основній частині реферату або контрольної роботи).

 3. Вимоги до оформлення рефератів, контрольних та курсових робіт

Щоб правильно оформити реферат або контрольну роботу, необхідно дотримуватися наступних вимог:

 • реферати та контрольні роботи оформляють на аркушах формату А4 (210х297), текст друкується на одній стороні аркуша через полуторний інтервал;
 • вимоги до шрифту: гарнітура шрифту — Times New Roman, накреслення — звичайне, кегль шрифту — 14 пунктів, колір тексту — авто (чорний);
 • параметри абзацу: вирівнювання тексту — по ширині сторінки, відступ першого рядка -12,5 мм, міжрядковий інтервал — полуторний;
 • поля сторінки для титульного аркуша: верхнє і нижнє поля — 20 мм; праве і ліве поля — 15 мм;
 • поля всіх інших сторінок: верхнє і нижнє поля — 20 мм, розмір лівого поля 30 мм, правого — 15 мм;
 • на титульному аркуші вказується назва освітньої установи, тема реферату, назва навчального курсу, номер групи, форма і курс навчання, П.І.Б. автора, П.І.Б. наукового керівника (перевіряючого), місце та рік виконання роботи;
 • кожну структурну частину необхідно починати з нового розділу з наступної сторінки (Вставка / Розрив / Новий розділ, з наступної сторінки). Якщо Ви не знаєте як оформити титульну сторінку реферату — це може вплинути на остаточну оцінку;
 • сторінки нумерують арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Порядковий номер ставлять угорі сторінки, праворуч;
 • нумерація сторінок починається з титульного аркуша, але на титульному аркуші і на сторінці «Зміст» номер сторінки не вказується, нумерація вказується з цифри 3 (з третьої сторінки);
 • текст основної частини індивідуальних завдань розбивають на розділи, підрозділи, пункти та підпункти;
 • розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами;
 • розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладеного матеріалу і позначатися арабськими цифрами, наприкінці номера розділу крапку не ставлять (наприклад, 1);
 • підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: «1.1»;
 • щоб оформити реферат або курсову роботу правильно, пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкового номера розділу, підрозділу, пункту, між цифрами і в кінці номера крапку не ставлять, наприклад: «1.1.2»;
 • підпункти нумерують у межах кожного пункту і в кінці номера крапку не ставлять (наприклад, 1.1.2.1);
 • заголовки (заголовки 1 рівня) кожної структурної частини індивідуального завдання (наприклад, зміст, вступ і т.д.) і заголовки розділів основної частини слід розташовувати в середині рядка і друкувати великими літерами без підкреслення і без крапки в кінці;
 • заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої. Крапка в кінці заголовка не ставиться
 • ілюстрації (малюнки, схеми, графіки) і таблиці, які розміщуються на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок;
 • ілюстрації необхідно поміщати безпосередньо після першого згадування про них у тексті або на наступній сторінці;
 • графічні матеріали рекомендується зберігати у форматах: .bmp, dib, .tif, .gif;
 • таблиця розташовується безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці;
 • таблиці нумерують арабськими цифрами по порядку в межах розділу;
 • примітки поміщають в тексті при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації;
 • пояснення до окремих даних, наведених у тексті або таблицях, допускається оформляти виносками;
 • формули і рівняння розташовують безпосередньо після їх згадування в тексті, посередині сторінки;
 • в індивідуальному завданні можуть бути зазначені посилання на використовувану літературу;
 • посилання на джерела слід вказувати в квадратних дужках, наприклад: [1 - 3], де 1 — 3 порядковий номер джерел, зазначених у списку джерел інформації;
 • список джерел інформації можна розміщувати в порядку появи джерела в тексті, в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків і в хронологічному порядку.

Титульна сторінка (зразок), а також Зміст та Список використаної литератури

Комментарии

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top